1. Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.ellissima.pl i stanowi wzór Umowy sprzedaży konsumenckiej dokonanej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy www.ellissima.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet i jest własnością firmy:

BEWART Barbara Maksymiuk
ul. Bohaterów Katynia 31 lok. 22
42-208 Częstochowa
NIP: 5731320182


tel. 790-204-383

3. Słownik pojęć:

Sklep internetowy – strona Sklepu internetowego www.ellissima.pl, która służy do świadczenia usług sprzedaży Produktów

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu Produktów w Sklepie internetowym www.ellissima.pl

Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEWART Barbara Maksymiuk, ul. Bohaterów Katynia 31 lok. 22, 42-208 Częstochowa, NIP: 5731320182, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konto bankowe ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1142 1000 0092 0801 7674.

Produkt – oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Produkt.

Zamówienie – złożona przez Klienta oferta zakupu Produktu oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego www.ellissima.pl.

Umowa – porozumienie między Klientem a Sprzedawcą zawarte za pośrednictwem Sklepu internetowego, którego przedmiotem jest nabycie Produktu.

Ustawa o prawach konsumenckich – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenckich (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

4. Możliwość złożenia Zamówienia przez Klienta odbywa się 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ellissima.pl.

5. Ceny prezentowanych Produktów wyrażone są w walucie polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Prezentowane Produkty w Sklepie internetowym www.ellissima.pl są fabrycznie nowe pozbawione wad.

7. Warunkiem zakupu Produktów przez Klienta w Sklepie internetowym www.ellissima.pl jest:

a) poprawne wypełnienie formularza Zamówienia,

b) potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Sklepu internetowego www.ellissima.pl,

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

Zgromadzone dane osobowe są i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych Zamówień oraz informowania o asortymencie w Sklepie internetowym, w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku zamieszczenia w formularzu niekompletnych danych Zamówienie nie będzie realizowane. Dane gromadzone będą na nośnikach serwera sklepu internetowego.

8. Klient wypełniając i wysyłając Zamówienie składa ofertę nabycia Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym www.ellissima.pl.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient drogą mailową otrzymuje wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.

10. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

11. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest mailowo bądź telefonicznie przez Sprzedawcę w ciągu 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.

12. Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia od chwili jego zawarcia.

13. W przypadku, gdy Sprzedawca potwierdzi Klientowi realizację Zamówienia, Klient dokonuje wpłaty przelewem na wskazane konto bankowe Sprzedawcy kwoty Produktu wraz z kosztami przesyłki 10,00 zł (realizacja przesyłki poleconej, priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z możliwością śledzenia numeru przesyłki). Przy Zamówieniu Produktu powyżej 150,00 zł koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

14. Przesyłka Produktu jest realizowana przez Sprzedawcę wyłącznie po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy wskazanej w Zamówieniu kwoty.

15. W przypadku braku wpłaty od Klienta za wybrany produkt w terminie do 14 dni Zamówienie uznaje się za anulowane.

16. Klient wraz z Produktem w przesyłce otrzymuje paragon.

17. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu, czy nie uległa ona uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia przesyłki Klient sporządza szczegółowy protokół uszkodzeń przesyłki podpisany przez przedstawiciela Poczty Polskiej S.A. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Klient nie traci uprawnień z obowiązujących przepisów.

18. Zakupiony Produkt należy użytkować przestrzegając zasad:

- nie używaj biżuterii podczas uprawiania sportów,

- zdejmuj biżuterię przed snem,

- zdejmuj biżuterię przed kąpielą, nie dopuszczaj do kontaktu z wodą,

- nie używaj wszelkiego rodzaju preparatów do czyszczenia, biżuterię czyść tylko suchą ściereczką,

- nie spryskuj biżuterii perfumami.

Wady Produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie będą podstawą do reklamacji.

18. W przypadku niedostępności Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, Klient jest informowany o tym fakcie i może podjąć decyzję:

a) odstąpić od Zamówienia,

b) oczekiwać na realizację Zamówienia (w przypadku trwałej niedostępności Produktu, Zamówienie zostaje anulowane o czym Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową, a uiszczona zapłata za niedostępny Produkt zostaje zwrócona w ciągu 4 dni roboczych).

c) wybrać formę częściowego Zamówienia (realizacja Zamówienia z Produktem, który jest dostępny).

Jeżeli Klient w ciągu 14 dni nie podejmie decyzji co do realizacji Zamówienia, uznaje się ten fakt jako odstąpienie przez Klienta od Zamówienia.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym momencie bez uzasadnienia w aspektach dotyczących:

a) zmiany cen Produktów oferowanych w Sklepie internetowym oraz kosztów przesyłki tych Produktów,

b) dodawania i wycofywania Produktów ze Sklepu internetowego,

c) zmian w akcjach promocyjnych, rabatowych,

d) zmian w niniejszym regulaminie.

Zmiany te nie dotyczą Zamówień dokonanych przed ich wprowadzeniem.

20. Prawo do odstąpienia od Umowy. Klient może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dniu bez podania przyczyny. W tym celu Klient wypełnia i przesyła formularz odstąpienia od Umowy (wzór stanowi załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenckich) na adres: BEWART Barbara Maksymiuk, ul. Bohaterów Katynia 31 lok. 22, 42-208 Częstochowa.

W przypadku otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy sporządzonego przez Klienta, Sprzedawca w terminie nie później niż 14 dni zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, także koszty dostawy.

21. Reklamacja Produktu. Procedura reklamacyjna przysługuje Klientowi gdy:

a) Produkt jest niezgodny z Umową,

b) w Produkcie występują wady fizyczne,

c) Produkt został uszkodzony w czasie dostawy.

Klient zgłaszający reklamację przesyła Produkt wraz z oświadczeniem woli skorzystania z procedury reklamacyjnej na własny koszt pod adres: BEWART Barbara Maksymiuk, ul. Bohaterów Katynia 31 lok. 22, 42-208 Częstochowa. Przesyłki wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedawcę. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedawcę do 14 dni od daty otrzymania Produktu i w/w oświadczenia. W toku uznanej za zasadną procedury reklamacyjnej Produkt uszkodzony zostanie doprowadzony do stanu pełnowartościowego lub wymieniony na Produkt nowy. W przypadku wyczerpania zapasów Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego Produktu.

22. Różnica pomiędzy wizualizacją Produktu dostępnego w sklepie internetowym www.ellissima.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

23. W przypadku spraw nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

24. Ewentualne spory wynikające z zawarcia umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy.

25. Zawartość Sklepu internetowego www.ellissima.pl jest objęta ochroną praw autorskich.